Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Informacja o szkole

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy:
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J.I. Paderewskiego (ul. 9 Maja 1, 42-600 Tarnowskie Góry), której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem.
Inspektorem Ochrony Danych (IODO) w naszej placówce jest Michalina Rydzkowska. Z IODO można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@psmtg.pl
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
✔ realizacja programu nauczania dzieci, rekrutacja oraz wykonanie nałożonych na nas obowiązków prawnych, które są określone w przepisach prawa regulujących działalność szkół;
✔ promocja osiągnięć szkoły poprzez wykorzystywanie wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą szkołę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.
Szkoła posiada również monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoły, pracownikom szkoły oraz ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe art. 108 a.
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
✔ dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres uczęszczania ucznia do szkoły muzycznej oraz pozakończeniu nauki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, które nakazują przechowywać dokumentację;
✔ dane osobowe przetwarzane na podstawie „zgody” będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody;
✔ dane z monitoringu będą przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia rejestracji.
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez administratora danych – innym podmiotom, w tym:
✔ podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
✔ innym administratorom, np. ubezpieczycielom.
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach.
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach