Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA

 
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2019/2020
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

 
PROCEDURA
dotycząca prowadzenia kształcenia  na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w PSM I st. Im. I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach.
 
Podstawa prawna:
 1. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. PRAWO OŚWIATOWE Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) zmiany uwzględnione w treści: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 Dz. U. z 2020 r. poz. 374
 3. Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Rozporządzenie MEN  z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 8.  UODO – 20 zasad bezpieczeństwa – www.uodo.gov.pl

I. Zasady bezpieczeństwa
DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE
20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane.

 
 1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
 2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
 3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
 4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
 5.  Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
 6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
 7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
 8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
 9.  Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
 10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
 11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
 12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
 13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
 14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.
 15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
 16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
 17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
 18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
 19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
 20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.
 
II. Zasady prowadzenia kształcenia na odległość

 
 1. Nauczyciel prowadzi lekcje na odległość za pomocą odpowiednich/bezpiecznych platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne i formy pisemne. Na potrzeby nauczania na odległość zostanie uruchomiona strona internetowa https://lekcje.psmtg.pl opracowywana przez szkolnego informatyka.
Nauczyciel ma prawo wyboru innej platformy.
 1. Materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli mogą być przekazywane uczniom drogą mailową lub na opisanych wyżej platformach.
 2. Sposób prowadzenia nauczania na odległość musi uwzględniać specyfikę nauczanego przedmiotu.
 3. Nauczyciele mogą wykorzystywać w nauczaniu na odległość m.in. :
 4. materiały edukacyjne wskazane na stronie CEA
 5. materiały z innych wiarygodnych źródeł
 6. ogólnie dostępne nagrania w Internecie
 7. transmisje koncertów, przedstawień muzycznych oferowanych przez instytucje muzyczne
 8. własne materiały edukacyjne w formie plików dźwiękowych (np. nagrania własne nauczyciela, nagrane lekcje pokazowe, nagrane akompaniamenty )
 9. materiały nutowe opracowane przez nauczyciela
 10. inne dostępne materiały edukacyjne, zgodnie ze specyfiką przedmiotu.
 11. Nauczyciele instrumentaliści mogą prowadzić lekcje indywidualne za pomocą narzędzi wybranych w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami. Mogą to być np. : Whatsapp, Skype, YouTube, Messenger, inne aplikacje na telefonach lub komputerach, a także poprzez stronę https://lekcje.psmtg.pl.  
 12. Za formę zajęć indywidualnych uważa się także odsłuchiwanie przez nauczyciela nadsyłanych nagrań i przesłanie uczniom uwag oraz wskazówek do dalszej samodzielnej pracy.
 13. Dopuszcza się dzielenie lekcji prowadzonej na odległość na mniejsze fragmenty, szczególnie w przypadku młodszych uczniów, lub kiedy wynika to z obiektywnych przesłanek, np. :
( względów technicznych, możliwości psychofizycznych ucznia)
 1. Zasady prowadzenia zajęć powinny być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.
 2. Czas lekcji z przedmiotów ogólnomuzycznych prowadzonych zdalnie, nie może przekraczać 45 minut.
Czas lekcji z instrumentu prowadzonej zdalnie, nie może przekraczać w klasach I-III / 6 – 30 minut, w pozostałych klasach 45 minut.
 1. Punktem wyjścia do realizowania zajęć powinien być plan lekcji obowiązujący nauczycieli przed zawieszeniem zajęć. Jakiekolwiek zmiany w planie lekcji są dopuszczalne, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na zmiany przez rodzica/opiekuna.
 2. Uczestniczenie uczniów na zajęciach na platformach oraz zapoznawanie się z materiałami przesyłanymi do samodzielnej pracy jest obowiązkowe.
 3. Nauczyciel na bieżąco prowadzi e-dziennik, w którym odnotowuje frekwencję uczniów, przebieg lekcji/temat.
 4. Zawieszeniu ulegają dotychczasowe Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w Statucie Szkoły.
 5. Nowe zasady monitorowania , weryfikacji i oceniania uczniów uwzględniają poniższe priorytety:
 6. Kształtująca, motywacyjna, oraz informacyjna rola oceniania, jako narzędzie wspierające uczniów w okresie nauczania na odległość
 7. Ocenianie bieżące – np. podczas zajęć na platformach, bezpośrednio po nadesłaniu odrobionych lekcji lub nagranego utworu
 8. Wystawianie przez nauczycieli instrumentalistów – systematycznych ocen miesięcznych
 9. Wykorzystywanie ocen opisowych.
 10. Stosowana w naszej szkole, ocena opisowa w formie arkusza umiejętności – obowiązuje nadal. Nauczyciel zobowiązany jest do przesłania rodzicowi/opiekunowi jak również na adres sekretariat@psmtg.pl,  wypełnionego arkusza umiejętności drogą mailową, w terminie do 20 kwietnia 2020.
 11. Pozytywne ocenianie aktywności, zaangażowania, samodzielności uczniów w stosowanych przez nauczycieli  formach nauki na odległość
 12. Ustalenie możliwości poprawy ocen dla uczniów, którzy nie zdążyli nadrobić zaległości za I półrocze
 13. Natychmiastowe skuteczne przekazywanie rodzicom/opiekunom i uczniom informacji o postępach w nauce, uzyskanych ocenach, trudnościach, braku aktywności w nauczaniu na odległość ( np. nieuczestniczenie w zajęciach online, wyjaśnianie problemów i ustalanie rozwiązań )
 14. Zasady komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów zostają dostosowane do nauczania na odległość, z uwzględnieniem braku możliwości bezpośredniego kontaktu na terenie Szkoły i obejmują następujące elementy:
 15. Bieżący kontakt e-mailowy z nauczycielem, przy czym nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi; nauczyciele przedmiotów zbiorowych, mają prawo określić czas odpowiedzi na e-maile, ze względu na uwarunkowania organizacyjne ( liczba uczniów w klasie )
 16. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania dyrektorowi, wicedyrektorowi, szkoły wszelkich wniosków, skarg i problemów.
 17. W wypadku stwierdzenia przez nauczyciela problemu dotyczącego braku dostępu ucznia do komputera lub internetu, należy zastosować inne formy dostarczenia materiałów edukacyjnych.
 18. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia br.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.
 1. Traci moc zapis Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty, który brzmi:
Art. 44zg.  2. Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć.
 
                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                          Grzegorz Waloszczyk
 

 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach