Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

Procedura postępowania podczas przeprowadzania badań przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
w czasie epidemii COVID-19
 
Zasady ogólne
 1. W terminie od 15 do 19 czerwca 2020 roku w PSM I st. w Tarnowskich Górach przeprowadzane będą badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach na rok szkolny 2020/2021.
 2. Chęć udziału w badaniach rodzic potwierdza telefonicznie w sekretariacie szkoły, gdzie ustalona wg harmonogramu zostanie data i godzina badania.
 3. Przed odbyciem badania rodzic zobowiązany jest do pobrania ze strony internetowej szkoły niezbędnych druków, wypełnienia i odesłania ich drogą mailową na adres szkoły. W badaniach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Kandydat, rodzic, nauczyciel, pracownik oraz każda inna osoba przebywająca na terenie szkoły podczas badania przydatności do kształcenia nie może wejść na jej teren jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie od strony parkingu. Drzwi od strony głównej zostaną zamknięte.
 6. Każdy wchodzący do szkoły (rodzic/ opiekun , uczeń, nauczyciel, pracownik) ma obowiązek dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą.
 8. Osoby nie będące pracownikami nie mogą przekraczać wyznaczonych stref przebywania.
 9. Osoba wchodząca na teren szkoły (uczeń, rodzic, opiekun prawny, nauczyciel, pracownik) ma wykonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym a wynik zostaje odnotowany w rejestrze do tego przeznaczonym.
 10. W przypadku stwierdzenia u osoby poddanej pomiarowi temperatury – wyniku powyżej normy nie zezwala się jej na wejście do szkoły.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci na badanie przydatności do kształcenia zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do członków komisji i pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 12. Zaleca się aby rodzic/opiekun oczekiwał na swoje dziecko na zewnątrz budynku.
 13. W razie niesprzyjającej pogody może przebywać w holu w miejscu do tego wyznaczonym.
 14. Badanie przydatności do kształcenia będzie odbywać się wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora w wyznaczonym do tego pomieszczeniu , przy czym między badaniem poszczególnych kandydatów musi być przewidziana wymagana 15 minutowa przerwa, przeznaczona na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
 15. W czasie badań przydatności kandydatów szatnia jest nieczynna.
   
Wytyczne dla nauczycieli- członków komisji przeprowadzającej badania
 
 1. W czasie przeprowadzania badań przydatności do kształcenia muzycznego nauczyciele bezwzględnie stosują się do wytycznych zawartych w „zasadach ogólnych” procedury.
 2. Nauczyciel nie może przeprowadzać badania kandydatowi, który ma podwyższoną temperaturę ciała, duszności , wymioty, biegunkę lub inne objawy wskazujące na stan chorobowy.
 3. W przypadku zaobserwowania w/w zmian chorobowych nauczyciel ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym fakcie dyrektora.
 4. Dyrektor odizolowuje dziecko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym i informuje rodziców/opiekunów prawnych o tym fakcie. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej zabrać dziecko do domu. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji
 5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz/ przyłbicy w czasie bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska pracy.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do samoobserwacji . W przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady medycznej.
 8. W salach do przeprowadzania badań dostępne będą na bieżąco środki do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni.
 9. Każdorazowo po odbytym badaniu nauczyciel dezynfekuje instrument oraz inne powierzchnie z którymi kontakt miał sam i kandydat odbywający badanie.
 10. Nauczyciel wietrzy klasę po każdorazowym badaniu kandydata.
 11. Do dokonaniu dezynfekcji należy sale ponownie wywietrzyć – przed rozpoczęciem kolejnych badań.
 12. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
   
Wytyczne dla kandydata
 1. Podczas uczestnictwa w badaniach organizowanych na terenie szkoły kandydat ma obowiązek bezwzględnie zastosować się do ogólnych zasad postepowania zawartych w niniejszej procedurze.
 2. Kandydat zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego podczas pobytu w szkole.
 3. Kandydaci zobowiązani są do używania w szkole maseczek ochronnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podczas przeprowadzania badania dopuszcza się możliwość nie korzystania w tym czasie z maseczek z zachowaniem szczególnej ostrożności , zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
Wytyczne dla rodzica/opiekuna kandydata
 1. W czasie badania przydatności do kształcenia rodzic bezwzględnie stosuje się do wytycznych zawartych w „zasadach ogólnych” niniejszej procedury.
 2. Do szkoły na badanie należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 5. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 7. Należy przygotować dziecko na fakt, noszenia przez nauczycieli i pracowników elementów zakrywających nos i usta by zminimalizować stres i niepokój.
 8. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzic/opiekun nie uczestniczy jako obserwator w przeprowadzanych badaniach.
 10. Rodzice/opiekunowie mają całkowity zakaz przemieszczania się po szkole, ewentualnie w razie niesprzyjającej pogody poruszają się tylko w wyznaczonej strefie.
 11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły, w wyznaczonym miejscu mierzona jest temperatura dziecka i rodzica/opiekuna oraz odnotowana w rejestrze. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej normy, dziecko nie zostaje wpuszczone na teren szkoły.
 12. Po dokonaniu pomiaru rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą obowiązującą podczas przeprowadzania badań oraz oświadczenie że zarówno dziecko jak i on sam jest zdrowy i nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 13. W przeciągu 14 dni po odbytych badaniach – w przypadku zachorowania kandydata lub innych osób przebywających w środowisku kandydata – rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.
Wytyczne dla pracowników
 1. Każdy pracownik ma obowiązek stosować się do wytycznych zawartych w ogólnych zasadach procedury.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz/ przyłbicy, częstego mycia i dezynfekcji rąk w czasie trwania w szkole badań.
 3. Wyznaczeni pracownicy wpuszczają na teren szkoły kandydatów, rodziców i nauczycieli biorących udział w badaniach oraz:
         - informują ich do jakiej sali maja się udać,
          - mierzą temperaturę termometrem bezdotykowym, ewidencjonują pomiary w rejestrze do tego przeznaczonym,
          - czuwają, by osoba wchodząca na teren szkoły zdezynfekowała ręce płynem dezynfekującym,
          - odbierają w formie podpisu oświadczenie osób przybywających do szkoły o „zapoznaniu się z procedurą obowiązującą w trakcie 
            odbywania badań”.
       4. Kontakty pracowników z nauczycielami, rodzicami/opiekunami i uczniami powinny ograniczone być do minimum, z 
            zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
       5. Wyznaczeni pracownicy do prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń zobowiązani są do przeprowadzenia tych prac ze
           szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń, w których będą odbywały się badania , pomieszczeń
           sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich , w tym
           blatów w salach, klawiatur komputera, włączników.
      6. Dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych przeprowadzana jest przed i po odbytych badaniach
           poszczególnych kandydatów.
      7. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
          dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów
           tak, aby kandydaci nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Procedura wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym dyrektora nr 9/2019/2020 z dnia 28.05.2020po pozytywnym zaopiniowaniu przez RP w dniu 28.05.2020. 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach