Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

Procedura postępowania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach
przy organizacji konsultacji na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19
Zasady ogólne
 1. W terminie od 1do 19 czerwca 2020 roku w PSM I st. w Tarnowskich Górach odbywać się będą zajęcia w postaci konsultacji dla uczniów którzy planują kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
 2. Konsultacje mogą być udzielane z zajęć kształcenia słuchu, instrumentu głównego oraz zajęć z akompaniatorem.
 3. Czas konsultacji nie może przekraczać 45 minut.
 4. Konsultacje mogą odbyć się 1 raz w tygodniu dla poszczególnego ucznia.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do ustalenia ilości chętnych wśród swoich uczniów do wzięcia udziału w konsultacjach.
 6. Chęć udziału w konsultacjach rodzic potwierdza u swojego nauczyciela, który z kolei zgłasza niezwłocznie ten fakt dyrekcji w celu ustalenia harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych.
 7. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Uczeń, nauczyciel, rodzic , pracownik oraz każda inna osoba przebywająca na terenie szkoły podczas trwania konsultacji uczestnicząca w przeprowadzanych konsultacjach nie może wejść na Jej teren jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie od strony parkingu. Drzwi od strony głównej zostaną zamknięte.
 10. Każdy wchodzący do szkoły (rodzic/ opiekun , uczeń, nauczyciel, pracownik) ma obowiązek dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).
 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczka ochronna lub przyłbicą.
 12. Osoby nie będące pracownikami nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 13. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych.
 14. Osoba wchodząca na teren szkoły (uczeń, rodzic, opiekun prawny, nauczyciel, pracownik) ma wykonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym a wynik odnotowany w rejestrze do tego przeznaczonym.
 15. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u osoby poddanej pomiarowi ( powyżej 37 stopni) nie zezwala się Jej na wejście do szkoły.
 16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 17. Rodzice mogą wchodzić do holu szkoły ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko).
 18. Zaleca się aby rodzic oczekiwał na swoje dziecko na zewnątrz budynku.
 19. W razie niesprzyjającej pogody może przebywać w holu w miejscu do tego wyznaczonym.
 20. Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora w wyznaczonych do tego salach, przy czym między poszczególnymi konsultacjami musi być przewidziana wymagana 15 minutowa przerwa, przeznaczona na dezynfekcję i wietrzenie.
 21. W czasie konsultacji szatnia jest nieczynna.


Wytyczne dla nauczyciela
 1. W czasie konsultacji nauczyciel bezwzględnie stosuje się do wytycznych zawartych w „zasadach ogólnych” procedury.
 2. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoja opiekę ucznia który ma podwyższoną temperaturę ciała, duszności , wymioty, biegunkę lub inne objawy wskazujące na stan chorobowy.
 3. W przypadku zaobserwowania w/w zmian chorobowych nauczyciel ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym fakcie dyrektora.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd w pomieszczeniu służącym do odizolowania dziecka. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji
 5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz/ przyłbicy w czasie bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska pracy.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do samoobserwacji . W przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady medycznej.
 8. Nauczyciel przed rozpoczęciem konsultacji kieruje ucznia do toalety w celu umycia rąk z użyciem mydłem w bieżącej wodzie, zwracając uwagę, aby w toalecie przebywała tylko jedna osoba.
 9. Sale przeznaczone do konsultacji indywidualnych oraz grupowych zostaną zorganizowane z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki- minimum 1,5 metra, 1 uczeń , 1 stolik. Nauczyciel obowiązany jest dopilnować aby przestrzegane były te odległości.
 10. W salach do konsultacji dostępne będą na bieżąco środki do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni.
 11. Każdorazowo po odbytej konsultacji nauczyciel dezynfekuje instrument, pulpit oraz inne powierzchnie z którymi miał sam kontakt i kontakt miał uczeń odbywający konsultacje.
 12. Nauczyciel wietrzy klasę przed i po odbyciu konsultacji (co najmniej 1raz na godzinę).
 13. Do dokonaniu dezynfekcji należy sale ponownie wywietrzyć – przed rozpoczęciem kolejnych konsultacji.
 14. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
Wytyczne dla ucznia
 1. Podczas uczestnictwa w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły uczeń ma obowiązek bezwzględnie zastosować się dogólnych zasad postepowania podczas konsultacji.
 2. Uczeń zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego podczas pobytu w szkole.
 3. Podczas konsultacji z wyjątkiem uczniów uczących się gry na fortepianie i perkusji uczeń ma obowiązek korzystać ze swojego własnego instrumentu.
 4. Uczeń korzysta z własnych podręczników, nut i przyborów szkolnych.
 5. W szkole obowiązuje zakaz pożyczania w/w przyborów szkolnych.
 6. Podczas konsultacji grupowych obowiązuje zasada jedna ławka- jeden uczeń.
 7. Uczniowie zobowiązani są do używania w szkole maseczek ochronnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gra na instrumencie dętym- dopuszcza się możliwość nie korzystania w tym czasie z maseczek z zachowaniem szczególnej ostrożności , zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
Wytyczne dla rodzica
 1. W czasie konsultacji rodzic bezwzględnie stosuje się do wytycznych zawartych w „zasadach ogólnych” procedury.
 2. Do szkoły na konsultacje należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 5. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 7. Należy przygotować dziecko na fakt, noszenia przez nauczycieli i pracowników elementów zakrywających nos i usta by zminimalizować stres i niepokój.
 8. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzic nie uczestniczy jako obserwator w przeprowadzanych konsultacjach.
 10. Rodzice mają całkowity zakaz przemieszczania się po szkole, poruszają się tylko w wyznaczonej strefie. Zalecamy jest kontakt z nauczycielem w formie telefonicznej bądź e-mailowej.
 11. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły, w wyznaczonym miejscu mierzona jest temperatura dziecka i rodzica oraz odnotowana w rejestrze W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury 37*C, jakichkolwiek objawów chorobowych katar, kaszel dziecko nie zostaje wpuszczone na teren szkoły.
 12. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze szkoły po zakończonych konsultacjach.
 13. W przeciągu 14 dni po odbytych konsultacjach – w przypadku zachorowania ucznia lub innych osób przebywających w środowisku ucznia – rodzic ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.

Wytyczne dla pracowników
 1. Każdy pracownik ma obowiązek stosować się do wytycznych zawartych w ogólnych zasadach procedury.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz/ przyłbicy w czasie trwania w szkole konsultacji.
 3. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz na pilnowania aby przebywający w szkole uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem.
 4. Wyznaczeni pracownicy wpuszczają na teren szkoły uczniów, rodziców i nauczycieli biorących udział w konsultacjach oraz:
           - informują ich do jakiej sali maja się udać,
           - mierzą temperaturę termometrem bezdotykowym, ewidencjonują pomiary w rejestrze do tego przeznaczonym,
           - czuwają, by osoba wchodząca na teren szkoły zdezynfekowała ręce płynem dezynfekującym,
          - odbierają w formie podpisu oświadczenie osób przybywających do szkoły o „zapoznaniu się z procedura obowiązującą w trakcie  
             odbywania konsultacji”.
 1. Kontakty pracowników z nauczycielami, rodzicami i uczniami powinny ograniczone być do minimum, z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
 2. Wyznaczeni pracownicy do prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń zobowiązani są do przeprowadzenia tych prac ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal w których odbywały się konsultacje , pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich , w tym blatów w salach, klawiatur komputera, włączników.
 3. Dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych przeprowadzana jest przed konsultacjami i po odbytych konsultacjach.
 4. Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji uzależniona jest od ilości osób przebywających na terenie szkoły i przedstawiona będzie wyznaczonemu pracownikowi w chwili uszczegółowienia harmonogramu konsultacji.
 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Pracownicy administracyjni wietrzą pomieszczenia w których pracują co najmniej 1 raz na godzinę.
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach