Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

1.  Procedury w czasie epidemii COVID-19 dla U C Z N I Ó W  Państwowej Szkoły Muzycznej I st.w Tarnowskich Górach
     opracowane w związku z ich powrotem do szkoły od 1.09.2020 r.
 
 1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Wejście do szkoły wyznaczone jest od strony szkolnego parkingu (od strony podwórka).
 4. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce i poddani są pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika szkoły. Jeżeli przy pomiarze temperatury, wskaźnik termometru wskaże stan podgorączkowy (37,0 o C) lub wyżej, należy powiadomić rodziców ucznia, w celu odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności stan podgorączkowy lub gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu w stosunku do innych osób, wynoszącego min. 1,5 m. Zaleca się nie podawanie ręki na przywitanie.
 7. W przestrzeni ogólnie dostępnej (korytarze, szatnia, WC, itp.) uczniowie zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa (maseczki, przyłbice).
 8. Szkoła zapewnia uczniom dodatkowe środki do dezynfekcji rąk w każdej sali lekcyjnej.
 9. Uczniów obowiązuje ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz noszenie własnych przyborów szkolnych, spożywanie swojego jedzenia i picia. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. W razie złego samopoczucia, uczeń zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia lub innego pracownika szkoły.
 11. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z biblioteki szkolnej i magazynu instrumentów w godzinach ich pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i nut przechowywanych w bibliotekach lub instrumentów muzycznych.
 12. Uczniowie zobowiązani są do pozostawania pod salą lekcyjną podczas przerwy pomiędzy zajęciami teoretycznymi w celu uniknięcia zbędnego poruszania się w budynku szkoły.
 13. Uczniowie którzy krótko oczekują na zajęcia indywidualne zobowiązani są do czekania pod wyznaczoną salą lekcyjną, a w przypadku wydłużonego czasu oczekiwania na zajęcia mają przebywać w miejscu do tego wyznaczonym, tj. przy szatni lub w obecności rodzica/opiekuna w tzw. świetlicy szkolnej.
 14. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z szatni. Uczniów korzystający z szatni obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
2. Procedury  w czasie epidemii COVID-19 dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
    w Tarnowskich Górach opracowane w związku z ich powrotem do szkoły od 1.09.2020 r.
 
 1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka. 
 2. Do szkoły przyprowadzają uczniów rodzice/opiekunowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy pozostali domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Wejście do szkoły wyznaczone jest od strony szkolnego parkingu (od strony podwórka) i możliwe jest przebywanie na terenie szkoły wyłącznie w ochronnej maseczce lub przyłbicy oraz nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania. 
 6. Po wejściu do budynku szkoły rodzic/opiekun obowiązkowo dezynfekuje ręce i poddany jest pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 7. Jeżeli przy pomiarze temperatury, wskaźnik termometru wskaże 38,0 st. C lub wyżej rodzica/opiekuna obowiązuje zakaz wchodzenia na teren budynku.
 8. Ze względów ogólnego bezpieczeństwa i zachowania dystansu między innymi osobami, zaleca się rodzicom/opiekunom – w miarę możliwości oczekiwania na ich dzieci poza siedzibą szkoły. 
 9. Oczekujący w budynku szkoły rodzice/opiekunowie przebywają w holu na parterze szkoły lub w tzw. świetlicy szkolnej.
 10. Rodzic/opiekun może być obecny na lekcji gry na instrumencie głównym po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nauczyciele przedmiotu. 
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. Rodzice/opiekunowie proszeni są o odbieranie telefonów ze szkoły lub możliwe jak najszybsze oddzwonienie.
 13. Rodzice/opiekunowie proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji od dyrektora szkoły lub nauczycieli zamieszczonych na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń.
 14. Rodzice/opiekunowie proszeni są o sprawdzanie, czy dziecko ma własne przybory szkolne i nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. Jednocześnie rodzic/opiekun zobowiązany jest do posiadania własnego długopisu.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych zasad regulaminu w związku z wypożyczaniem książek, nut lub instrumentów muzycznych.
 16. Wpłat na rzecz rady rodziców lub opłaty za wypożyczenie instrumentu zaleca się dokonywać na wskazane konto bankowe. W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać w kasie szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa.

  Wpłaty na rzecz rady rodziców:
           Rada Rodziców przy PSM I st. w Tarn.Górach
            nr r-ku 27 8463 0005 2001 0019 6921 0001

         Wpłaty za wypożyczenie instrumentu:

          PSM I st. w Tarnowskich Górach
          nr r-ku 56 1010 1212 3090 8613 9134 0000

   17.  W nagłych przypadkach rodzic/opiekun może skorzystać z WC na parterze z zachowaniem ogólno
          przyjętych zasad higienicznych oraz prawidłowego mycia rąk.
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach