Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                             Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2020/2021
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2020/21
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2020/2021
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2020/21
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Informacja o szkole

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach ( http://psmtg.pl ).

Data publikacji strony internetowej : 2013-12-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2021-02-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami :

- wyróżnienie odnośników

Oświadczenie sporządzono na dzień 25.03.2021. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres poczty elektronicznej sekretariat@psmtg.pl

Kontaktować się można również, dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu szkoły 32 285 43 24.

Na powyższy adres poczty elektronicznej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej sekretariat@psmtg.pl

telefonicznie – 32 285 43 24

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej
sekretariat@psmtg.pl w formie papierowej na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach lub telefonicznie na numer 32 285 43 24 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywających do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach mieści się przy ulicy 9 Maja 1.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy 9 Maja, drugie od strony ulicy Pokoju przez podwórko szkolne i parking wewnętrzny. Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla osób na wózku ale tylko do drzwi. Przy drzwiach głównych zamontowany jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami szkoły. W celu załatwienia sprawy z osobą niepełnosprawną, pracownik szkoły zobowiązany jest do zejścia i kontaktu z tym interesantem.

Wejście od ulicy Pokoju jest wejściem ze schodami, bez podjazdu dla osób na wózku.

Do budynku można wejść z psem asekurującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada wind.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze.

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach