Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
KADRA
PEDAGOGICZNA
więcej
PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
RYTMIKA

 
więcej
EGZAMINY
I  PRZESŁUCHANIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                                    Z RODZICAMI
więcej
RADA  RODZICÓW
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2021 / 2022
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2021/22
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2021/2022
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2021/22
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

 1. WYMOGI EDUKACYJNE - AUDYCJE MUZYCZNE IV-VI/6 i II- IV/4
 2. WYMOGI EDUKACYJNE - AUDYCJE MUZYCZNE IV/4
 
1. Wymagania edukacyjne z przedmiotu AUDYCJE MUZYCZNE dla uczniów klas IV-VI/6 i II- IV/4
opracowanie mgr Marzena Dobrowolska- Musialik
     
Klasa IV /6 i II/4 
Pierwszy rok nauczania


1.Różne rodzaje muzyki
2. Elementy dzieła muzycznego:
- podstawowe rodzaje rytmu i jego znaczenia
- melodia (dokonywanie analizy melodii, kierunku, punktu kulminacyjnego)
- dynamika (oznaczenia dynamiczne, określanie degradacji dynamiki w utworze)
- agogika (podstawowe oznaczenia agogiczne, wykorzystanie metronomu)
- artykulacja (podstawowe oznaczenia i realizacja)
- kolorystyka ( słuchanie i omawianie na przykładach z literatury muzycznej)
- harmonia ( modalna, funkcyjna)
- faktura dzieła muzycznego (homofonia, monofonia, polifonia)
3. Budowa okresowa (motyw, fraza, zdanie muzyczne i okres muzyczny) i ewolucyjna ( snucie motywiczne)
4. Formy pieśni:
- jedno i dwuczęściowa forma
- forma ABA, ABA1
- St. Moniuszko – twórca pieśni i oper
5. Głosy wokalne (rodzaje), zespoły wokalne
6. Polskie tańce narodowe:
- polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur
- związek muzyki ludowej z życiem ludu, instrumenty ludowe i stroje ludowe
- tańce stylizowane (np. mazurek)
7. Tańce innych narodów:
- marsz, walc, polka
8. Instrumenty muzyczne: chordofony smyczkowe
9. Rondo i wariacje muzyczne.
10. Patron szkoły.

Ocena celująca:
Ocenę taką otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę „bardzo dobrą” i ponadto:
- bierze czynny udział w konkursach szkolnych (np. wiedzy o kompozytorach), pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA – zdobywa przynajmniej wyróżnienie
- świetnie opanował wiadomości klasy IV/ 6 i II/4
- jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy IV /6 i II/4
- potrafi biegle zastosować wiedzę na lekcjach powtórzeniowych i sprawdzianach teoretyczno- słuchowych
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- samodzielnie realizuje dodatkowe zadania
- uczestniczy koncertach oraz słucha nagrań muzycznych w domu
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena bardzo dobra:
Uczeń posiada biegłą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie;
- zna i potrafi wymienić rodzaje muzyki i zna kryteria podziału.
- potrafi wymienić elementy dzieła muzycznego, zna nazwy i wie, jaką rolę odgrywają w kształtowaniu charakteru utworu muzycznego, potrafi
określić np. jakie jest tempo, dynamika utworu, potrafi określić elementy dzieła muzycznego w granych przez siebie utworach.
- potrafi wymienić poznane grupy instrumentów, wie jaki instrument należy do konkretnej grupy.
- potrafi nazwać i rozpoznać glosy wokalne, zespoły wokalne.
- wie, czym się różnią monofonia, homofonia i polifonia, potrafi wskazać odpowiednie faktury w swoim repertuarze, rozróżnia je w słuchanych
utworach.
- uczeń rozróżnia słuchowo budowę okresową i ewolucyjną, sam tworzy proste układy ABA , znajduje w swoim repertuarze odpowiednie przykłady.
- uczeń wie, na czym polega budowa ronda i wariacji, potrafi tworzyć własne proste kompozycje, rozróżnia je po wysłuchaniu.
- uczeń zna cechy polskich tańców narodowych i stylizowane, potrafi je wymienić i rozróżnić słuchowo.
- uczeń zna życiorys i twórczość patrona szkoły.
- potrafi i rozpoznaje omawiane tańce innych narodów.
- bezbłędnie zalicza wszystkie wymienione powyżej zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze
- aktywnie uczestniczy w lekcji

Ocena dobra:
- uczeń w stopniu dobrym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zalicza wszystkie omawiane zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 84%- 65% - rozpoznaje podstawowe formy muzyczne na podstawie słuchanych przykładów muzycznych
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze - uczestniczy w prowadzonej lekcji, a także w koncertach i audycjach

Ocena dostateczna:
- Uczeń posiada zadowalającą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zadowalająco zalicza omawiane działy materiału poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 64%- 50% - wykazuje ogólną znajomość podstawowych form muzycznych - zadowalające przygotowanie do lekcji, co umożliwia uczniowi rozumienie realizowanych zagadnień programowych
- prowadzi zeszyt przedmiotowy - uczestniczył co najmniej w 1 koncercie w semestrze

Ocena dopuszczająca:
- uczeń posiada mały zasób wiedzy w zakresie programu nauczania w danej klasie; - treści określone podstawa programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela - z pomocą nauczyciela potrafi określić formę utworu ( jednoczęściowa, ABA, rondo, wariacje), wymienić głosy ludzkie, kompozytorów epoki - prace klasowe pisemne realizuje tylko w skali 49 %- 35%, nie potrafi pozytywnie zaliczyć wszystkich omawianych działów materiału - nie wykazuje aktywności na lekcjach oraz chęci w przezwyciężaniu trudności - nie starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena niedostateczna:
- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową - nie realizuje minimum programowego - nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności - zna wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej (minimum programowe) - nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach
- ocena ta nie promuję ucznia do następnej klasy.

Klasa V/6 i III/4 -
Drugi rok nauczania


1. Muzyka starożytna
2. Muzyka w okresie średniowiecza:
- ramy czasowe
- zapoznanie z brzmieniem utworów średniowiecznych.
- cechy chorału gregoriańskiego
- przedstawiciele
3. Muzyka w okresie renesansu
- ramy czasowe
- zapoznanie z brzmieniem utworów średniowiecznych.
- cechy chorału gregoriańskiego
- kompozytorzy renesansu
4. Instrumenty dęte – aerofony (drewniane, blaszane, klawiszowe- miechowe)
- budowa , prezentacja brzmienia
5. Podział historii muzyki na okresy.
6. Barok – cechy epoki, ramy czasowe
7. Formy wokalno- instrumentalne:
- opera
- kantata i oratorium
- msza, pasja
8. Formy instrumentalne baroku:
- suita barokowa,
- concerto grosso i koncert solowy
- kanon, inwencja, fuga
9. Kompozytorzy epoki baroku:
- Jan Sebastian Bach
- Jerzy Fr. Haendel
- Antonio Vivaldi
10. Instrumenty strunowe szarpane i klawiszowe:
- budowa, prezentacja brzmienia
11. Instrumenty perkusyjne (membranofony i idiofony)
- budowa , prezentacja brzmienia
12. Instrumentalne zespoły kameralne i orkiestrowe.
- skład zespołu
- układ orkiestry
- kolejność głosów w partyturze
13. Zawody związane z muzyką (prezentacja i omówienie wymienionych zawodów):
- muzyk instrumentalista
- muzyk wokalista
- dyrygent
- kompozytor
- lutnik
- reżyser dźwięku

Ocena celująca:
Ocenę taką otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę „bardzo dobrą” i ponadto: - bierze czynny udział w konkursach szkolnych (np. wiedzy o kompozytorach), pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA – zdobywa przynajmniej wyróżnienie - świetnie opanował wiadomości klasy V/6 i III/4 - jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy V/6 i III/4 - potrafi biegle zastosować wiedzę na lekcjach powtórzeniowych i sprawdzianach teoretyczno- słuchowych - systematycznie przygotowuje się do lekcji - samodzielnie realizuje dodatkowe zadania - uczestniczy koncertach oraz słucha nagrań muzycznych w domu - wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena bardzo dobra:
Uczeń posiada biegłą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie;
- zna elementy dzieła muzycznego i potrafi je rozpoznać w słuchanych przykładach i wskazać w swoich utworach.
- zna grupy instrumentów, potrafi rozpoznawać instrumenty po wyglądzie oraz rozpoznać je po brzmieniu , zna skróty nazw stosowane w partyturze.
- potrafi wymienić zespoły kameralne i orkiestrowe.
- potrafi wymienić i ogólnie charakteryzować omawiane epoki (zna nazwy epok, przybliżony czas trwania, najważniejsze cechy.
- potrafi określić cechy chorału gregoriańskiego.
- potrafi podać ramy czasowe baroku, zna jego cechy, zna formy powstałe w epoce baroku (kantata, oratorium, pasja, msza, opera, koncert solowy, concerto grosso, fuga, suita).
- zna podstawowe wiadomości o kompozytorach (J. S. Bacha , G. F. Haendla, A. Vivaldiego.
- zna nazwy, rozróżnia zespoły słuchając nagrań, potrafi wymienić instrumenty orkiestry symfonicznej, wie jaki jest jej układ.
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować zawody związane z muzyką (muzyk instrumentalista, muzyk wokalista, dyrygent, kompozytor, lutnik, reżyser dźwięku)
- bezbłędnie zalicza wszystkie wymienione powyżej zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze
- aktywnie uczestniczy w lekcji - uczestniczy koncertach oraz słucha nagrań muzycznych w domu

Ocena dobra:
- uczeń w stopniu dobrym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zalicza wszystkie omawiane zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 84%- 65%
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze - uczestniczy w prowadzonej lekcji, a także w koncertach i audycjach - słucha nagrań muzycznych w domu

Ocena dostateczna:
- Uczeń posiada zadowalającą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zadowalająco zalicza omawiane działy materiału poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 64%- 50% - zadowalające przygotowanie do lekcji, co umożliwia uczniowi rozumienie realizowanych zagadnień programowych
- prowadzi zeszyt przedmiotowy - uczestniczył co najmniej w 1 koncercie w semestrze

Ocena dopuszczająca:
- uczeń posiada mały zasób wiedzy w zakresie programu nauczania w danej klasie; - treści określone podstawa programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela - prace klasowe pisemne realizuje tylko w skali 49 %- 35%, nie potrafi pozytywnie zaliczyć wszystkich omawianych działów materiału - nie wykazuje aktywności na lekcjach oraz chęci w przezwyciężaniu trudności - nie starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena niedostateczna:
- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową - nie realizuje minimum programowego - nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności - zna wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej (minimum programowe) - nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach
- ocena ta nie promuję ucznia do następnej klasy.

Klasa VI/6 i IV/4 -
Trzeci rok nauczania


1. Muzyka klasyków wiedeńskich:
- Józef Haydn
- Wolfgang Amadeusz Mozart
- Ludwig van Beethoven
2. Budowa symfonii klasycznej
3. Budowa koncertu klasycznej
4. Muzyka w epoce romantyzmu:
- rozwój utworów lirycznych na instrumenty solowe: nokturn, impromptu, kołysanka
- utwory o budowie swobodnej: ballada, scherzo, fantazja, rapsodia
- utwory solowe o charakterze wirtuozowskim: preludium, etiuda, kaprys
- forma poematu symfonicznego
5. Kompozytorzy epoki romantyzmu:
- Fr. Schubert, F. Chopin, H. Wieniawski, St. Moniuszko, P. Czajkowski G. Verdi
6. Kompozytorzy przełomu XIX i XX wieku:
- C. Debussy i M. Ravel – przedstawiciele impresjonizmu
- M. Karłowicz – polski twórca poematów symfonicznych
- K. Szymanowski - przedstawiciel grupy Młoda Polska
7. Formy oprócz opery i baletu:
- operetka i musical
8. Wybitni twórcy XX wieku:
- B. Bartók, I. Strawiński, S. Prokofiew
9. Instrumenty elektroniczne i elektryczne
10. Polscy kompozytorzy współcześni: życie i twórczość
- Grażyna Bacewicz
- Witold Lutosławski
- Krzysztof Penderecki
- Henryk Mikołaj Górecki
- Wojciech Kilar
11. Najważniejsze wydarzenia muzyczne:
- festiwale, konkursy (sławni wirtuozi i dyrygenci)

Ocena celująca:
Ocenę taką otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę „bardzo dobrą” i ponadto: - bierze czynny udział w konkursach szkolnych (np. wiedzy o kompozytorach), pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA – zdobywa przynajmniej wyróżnienie - świetnie opanował wiadomości klasy VI/6 i IV/4 - jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy VI/ 6 i IV/4 - potrafi biegle zastosować wiedzę na lekcjach powtórzeniowych i sprawdzianach teoretyczno- słuchowych - systematycznie przygotowuje się do lekcji - samodzielnie realizuje dodatkowe zadania - uczestniczy koncertach oraz słucha nagrań muzycznych w domu - wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena bardzo dobra:
Uczeń posiada biegłą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie;
- potrafi określić ramy czasowe klasycyzmu, zna jego cechy, czym się charakteryzuje forma sonatowa.
- zna gatunki muzyczne: sonata, koncert solowy, symfonia, utwory kameralne, potrafi je rozróżnić słuchowo i wie które spośród granych przez niego utworów powstały w klasycyzmie.
- zna życiorys i twórczość W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. Haydna
- potrafi określić ramy czasowe romantyzmu, cechy stylu, kompozytorów- wirtuozów.
- zna gatunki powstałe w romantyzmie, potrafi je rozróżnić słuchowo.
- zna kierunki XX wieku i ich kompozytorów.
- zna muzykę polską i ich kompozytorów m. in. F. Chopina , St. Moniuszko, H. Wieniawskiego, I J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego,
- potrafi wymienić i ogólnie charakteryzować twórczość poznanych kompozytorów muzyki współczesnej: G. Bacewicz , W. Lutosławskiego, W. Kilara, H. M. Góreckiego, K. Pendereckiego.
- zna i potrafi wymienić najważniejsze festiwale i konkursy muzyczne
- potrafi korzystać ze wskazanych tradycyjnych i multimedialnych zbiorów literatury muzycznej, oprogramowania komputerowego wspomagającego naukę i rozwój kompetencji muzycznych
- bezbłędnie zalicza wszystkie wymienione powyżej zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze
- aktywnie uczestniczy w lekcji

Ocena dobra:
- uczeń w stopniu dobrym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zalicza wszystkie omawiane zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 84%- 65% - rozpoznaje podstawowe formy muzyczne na podstawie słuchanych przykładów muzycznych
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
- systematycznie przygotowuje się do lekcji
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze - uczestniczy w prowadzonej lekcji, a także w koncertach i audycjach

Ocena dostateczna:
- Uczeń posiada zadowalającą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie; - zadowalająco zalicza omawiane działy materiału poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne w skali procentowej 64%- 50% - wykazuje ogólną znajomość podstawowych form muzycznych - zadowalające przygotowanie do lekcji, co umożliwia uczniowi rozumienie realizowanych zagadnień programowych
- prowadzi zeszyt przedmiotowy - uczestniczył co najmniej w 1 koncercie w semestrze

Ocena dopuszczająca:
- uczeń posiada mały zasób wiedzy w zakresie programu nauczania w danej klasie; - treści określone podstawa programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela - z pomocą nauczyciela potrafi określić formę utworu ( jednoczęściowa, ABA, rondo, wariacje), wymienić głosy ludzkie, kompozytorów epoki - prace klasowe pisemne realizuje tylko w skali 49 %- 35%, nie potrafi pozytywnie zaliczyćwszystkich omawianych działów materiału - nie wykazuje aktywności na lekcjach oraz chęci w przezwyciężaniu trudności - nie starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena niedostateczna:
- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową - nie realizuje minimum programowego - nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności - zna wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej (minimum programowe) - nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach
- ocena ta nie promuję ucznia do następnej klasy. 
2. Wymogi edukacyjne z przedmiotu AUDYCJE MUZYCZNE dla uczniów klasy IV/4       
opracowanie mgr Maria Jankowska
 
I  WIEDZA PRZEDMIOTOWA
 1. Powtórka wiadomości o muzyce i twórcach epoki baroku.
 2. Muzyka klasyków wiedeńskich:
  - Józef Haydn
  - Wolfgang Amadeusz Mozart
  - Ludwig van Beethoven
 3. Budowa symfonii klasycznej i koncertu klasycznego.
 4. Budowa allegra sonatowego.
 5. Muzyka w epoce romantyzmu:
  - rozwój muzyki wokalnej – pieśń solowa przekomponowana,
  - utwory o budowie swobodnej: ballada, scherzo, fantazja, rapsodia,
  - utwory solowe o charakterze wirtuozowskim: preludium, etiuda, kaprys
  - forma poematu symfonicznego – M. Musorgski, P. Dukas.
 6. Kompozytorzy epoki romantyzmu:
  - Fr. Schubert, F. Chopin, H. Wieniawski, St. Moniuszko, P. Czajkowski.
 7. Kompozytorzy przełomu XIX i XX wieku:
  - C. Debussy i M. Ravel – przedstawiciele impresjonizmu.
  - K. Szymanowski – przedstawiciel grupy Młoda Polska
  - Ignacy Jan Paderewski – Patron  szkoły
 8. Rozwój muzyki operowej:
  - G. Verdi, G. Puccini, S. Moniuszko
 9. Wybitni twórcy XX wieku:
  - I. Strawiński, A. Schoenberg - dodekofonia
 10. Polscy kompozytorzy współcześni: życie i twórczość
  - Witold Lutosławski
  - Krzysztof Penderecki
  - Henryk Mikołaj Górecki
  - Wojciech Kilar
 11. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o I. J. Paderewskim.
 12. Najważniejsze wydarzenia muzyczne; instytucje kultury w mieście i województwie,
  - festiwale, konkursy ( sławni wirtuozi i dyrygenci )
 13. Uczestnictwo w koncertach na terenie miasta i w wyjazdach do opery i filharmonii 
 
II UTWORY DO SŁUCHANIA   / tzw. „ Żelazny repertuar” /
 
/  klasy II/4 i III/4 – patrz załącznik nr. 1 /
 1. W. A. Mozart – Marsz turecki z Sonatą A-dur na fortepian
 2. W. A. Mozart – Serenada na smyczki „ Eine Kleine Nachtmusik”
 3. W. A. Mozart – Aria Królowej Nocy z opery „Czarodziejski flet”
 4. L. v. Beethoven – V Symfonia c-moll „Przeznaczenie” cz. I  
 5. F. Chopin – Pieśń  „Życzenie”
 6. F. Schubert – Pieśń „Król Olch”
 7. P. Czajkowski – Koncert fortepianowy b-moll cz. I
 8. I. Strawiński – „Święto wiosny”
 9. K. Szymanowski – Źródło Aretuzy na skrzypce i fortepian
 10. H. M. Górecki – Symfonia pieśni żałobnych
 
III ZADANIA DOMOWE
 
I semestr
Napisz sprawozdanie lub recenzję z uczestnictwa w koncercie lub innej imprezie artystycznej udokumentuj programem lub folderem.
 
II semestr
Napisz własne wariacje na zadany temat muzyczny.
 
 Ocena celująca:
  UCZEŃ:
 - opanował wymogi na ocenę „bardzo dobrą”,
- rozpoznaje utwory z literatury muzycznej dla poszczególnych epok muzycznych w zakresie szerszym, niż z tzw. ”żelaznego repertuaru” dla klas II – IV/4,
- bierze czynny udział w konkursach szkolnych ( np. wiedzy o kompozytorach ) pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA, gdzie zdobywa przynajmniej wyróżnienie,
- świetnie opanował wiadomości klasy IV/4
- jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy IV/4
- potrafi biegle zastosować wiedzę na lekcjach powtórzeniowych i sprawdzianach teoretyczno – słuchowych, potrafi korelować wiedzą międzyprzedmiotową,
- systematycznie przygotowuje się do lekcji,
- samodzielnie realizuje dodatkowe zadania,
- uczestniczy w koncertach oraz słucha nagrań muzycznych w domu/ Szkolny Konkurs Melomana/,
- jest laureatem Szkolnego Konkursu Melomana
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w szkolnych lub międzyszkolnych konkursach wiedzy o kompozytorach / I. J. Paderewski, S. Moniuszko /
 
 
 Ocena bardzo dobra:
 UCZEŃ:
- posiada biegłą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie,
- potrafi określić ramy czasowe klasycyzmu, zna jego cechy,
- wie, czym się charakteryzuje forma sonatowa i forma allegra sonatowego,
- zna gatunki muzyczne: sonata, koncert solowy, symfonia, utwory kameralne, potrafi
  je rozróżnić słuchowo oraz wie, które z pośród granych przez niego utworów
  powstały w klasycyzmie – czyli potrafi korelować wiedzą między przedmiotową,
- zna życiorys i twórczość W.A. Mozarta, L.van Beethovena, J. Haydna,
- potrafi określić ramy czasowe romantyzmu, cechy stylu, wymienić kompozytorów – wirtuozów,
- posiada wiedzę na temat formy poematu symfonicznego i pieśni romantycznej,
- zna gatunki powstałe w romantyzmie, potrafi je rozróżnić słuchowo,
- zna kierunki XX wieku i ich kompozytorów / C. Debussy, M. Ravel, I. Stawiński,
- wie, co oznacza skala całotonowa i dodekafoniczna,
- zna muzykę polską i kompozytorów min. F. Chopina, S. Moniuszko, H.Wieniawskiego, I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego,
- potrafi wymienić i ogólnie charakteryzować twórczość poznanych kompozytorów polskiej muzyki współczesnej: W. Lutosławski, W. Kilara, H. M. Góreckiego,K. Pendereckiego,
- zna i potrafi wymienić najważniejsze festiwale i konkursy ,muzyczne,
- potrafi korzystać ze wskazanych tradycyjnych i multimedialnych zbiorów literatury muzycznej, oprogramowania komputerowego wspomagającego naukę i rozwój kompetencji muzycznych,
- bezbłędnie zalicza wszystkie wymienione powyżej zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne,
- rozpoznaje na poziomie 85% utwory z tzw. ”żelaznego repertuaru” dla klas II-IV/4
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- systematycznie przygotowuje się do lekcji, zalicza zadania domowe 1x w semestrze,
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze,
- aktywnie uczestniczy w koncertach, słucha nagrań w domu / Szkolny Konkurs Melomana /
- bierze udział w szkolnych lub międzyszkolnych konkursach wiedzy o kompozytorach / I. J. Paderewski, S. Moniuszko/ - etap klasowy i wyżej.
 
Ocena dobra:
UCZEŃ:
 - w stopniu dobrym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie,
- zna cechy i przedstawicieli muzyki klasycznej, romantycznej i współczesnej,
- zalicza wszystkie omawiane zagadnienia poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe i ustne / w tym utwory do słuchania z tzw. „żelaznego repertuaru” dla klas II – IV/4/ w skali procentowej 84% - 65%,
- posiada wiedzę nt. form muzycznych / sonata, allegro sonatowe, poemat symfoniczny / pieśń romantyczna,
- rozpoznaje poznane formy muzyczne na podstawie słuchanych przykładów muzycznych,
- zna życiorys i twórczość W.A. Mozarta, F. Chopina, I.J. Paderewskiego,
- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- systematycznie przygotowuje się do lekcji, zalicza zadania domowe 1x w semestrze,
- przynosi na zajęcia potrzebne materiały pomocnicze,
- uczestniczy w koncertach i audycjach, słucha nagrań w domu / Szkolny Konkurs Melomana /
- bierze udział w szkolnych lub międzyszkolnych konkursach wiedzy o kompozytorach / I. J. Paderewski, S. Moniuszko/ - etap klasowy

Ocena dostateczna:
  UCZEŃ:
 - posiada zadawalającą wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania w danej klasie,
- określa ramy czasowe poznanych epok muzycznych i wymienia najważniejszych przedstawicieli,
- zadawalająco zalicza omawiane działy materiału poprzez sprawdziany pisemne, słuchowe / w tym utwory do słuchania z tzw. „żelaznego repertuaru” dla klas II – IV/4/ i ustne w skali procentowej 64% - 50%,
- wykazuje ogólną znajomość poznanych form muzycznych / sonata, allegro sonatowe /
- posiada zadawalające przygotowanie do lekcji, co umożliwia uczniowi rozumienie realizowanych zagadnień programowych,
- prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- uczestniczy co najmniej w jednym koncercie w semestrze,
- zalicza na ocenę dostateczną prace pisemne / w tym zadanie domowe /,
- bierze udział w szkolnych konkursach wiedzy o kompozytorach / I. J. Paderewski, S. Moniuszko / etap klasowy.
 
Ocena dopuszczająca:
  UCZEŃ:
 - posiada mały zasób wiedzy w zakresie programu nauczania w danej klasie,
- treści określone podstawą programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela,
- z pomocą nauczyciela potrafi określić formę utworu z klas programowych niższych ( budowa okresowa, rondo, wariacje), wymienić głosy ludzkie, 
   kompozytorów poznanych epok,
- prace klasowe pisemne realizuje tylko w skali 49% - 35%, nie potrafi pozytywnie zaliczyć wszystkich omawianych działów materiału, z zadania domowego
  otrzymał ocenę dopuszczającą,
- nie wykazuje aktywności na lekcjach oraz chęci w przezwyciężaniu trudności,
- niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- wykazuje brak zainteresowania uczestniczeniem w koncertach organizowanych przez szkołę,
- nie bierze udziału w Szkolnym Konkursie Melomana. 
 
Ocena niedostateczna:
  UCZEŃ:
 - nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową,
- nie realizuje minimum programowego,
- nie zalicza pozytywnie pisemnych kartkówek i sprawdzianów / poniżej 35% poprawnych odpowiedzi /,
- nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności,
- zna tylko wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej / minimum programowe /
- nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach organizowanych przez szkołę,
- nie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich / opuszcza zajęcia, nie wykonuje zadań domowych /
 
OCENA NIEDOSTATECZNA POWODUJE NIE UKOŃCZENIE NAUKI  W SZKOLE
 
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach