Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
ePUAP: PSM_Tarnowskie_Gory_0912
wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum
Patron Szkołu : Ignacy Jan Paderewski
Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
COVID-19
więcej
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
więcej
PLAN  ZAJĘĆ  OGÓLNOMUZYCZNYCH
więcej
KADRA
PEDAGOGICZNA
więcej
PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
więcej
WYMOGI  EDUKACYJNE
AUDYCJE MUZYCZNE

 
więcej
WYMOGI EDUKACYJNE
KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 
więcej
EGZAMINY
I  PRZESŁUCHANIA
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA                                    Z RODZICAMI
więcej
RADA  RODZICÓW
więcej
KALENDARZ
roku szkolnego 2021 / 2022
więcej
KALENDARZ IMPREZ
w roku szkolnym 2021/22
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2021/2022
więcej
SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2021/22
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
strona główna > Komunikaty

1. WYMOGI EDUKACYJNE - RYTMIKA I/6
2. WYMOGI EDUKACYJNE - RYTMIKA II/6
3. WYMOGI EDUKACYJNE - RYTMIKA III/6


1. Wymogi edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA dla klasy I/6  
opracowanie mgr Maria Bernaciak, mgr Ewa Kudełka

Ocena: bardzo dobra
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie pojęcie taktu, akcentu rytmicznego, jak również metrum,
 zna podstawowe wartości i grupy rytmiczne, tj. ćwierćnutę, ósemki, półnutę, całą nutę, półnutę z kropką, szesnastki oraz pauzy,
 zna podział wartości rytmicznych oraz rozumie związki i zależności między nimi,
 grupuje poznane wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki,
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 reaguje ruchem na akcenty metryczne oraz ich zmiany,
 rozpoznaje słuchowo w/w wartości rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy,
 realizuje poznane wartości rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4,
 realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne w różnym metrum,
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji,
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 prawidłowo stawia stopy w chodzeniu, bieganiu, podskokach i zeskoku.
 prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4,
 posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach,
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 potrafi bezbłędnie zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości rytmicznych i pauz,
 samodzielnie układa rytmy złożone z w/w wartości rytmicznych oraz pauz w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych,
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą,
 zna podstawowe kroki prostych tańców i potrafi je prawidłowo wykonać,
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.

Ocena: dobra
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie pojęcie taktu, akcentu rytmicznego, jak również metrum,
 zna podstawowe wartości i grupy rytmiczne, tj. ćwierćnutę, ósemki, półnutę, całą nutę, półnutę z kropką, szesnastki oraz pauzy,
 zna podział wartości rytmicznych oraz rozumie związki i zależności między nimi,
 grupuje poznane wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki,
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 reaguje ruchem na akcenty metryczne oraz ich zmiany,
 rozpoznaje słuchowo w/w wartości rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy,
 realizuje poznane wartości rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4,
 realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne w różnym metrum,
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji,
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 prawidłowo stawia stopy w chodzeniu, bieganiu, podskokach i zeskoku.
 prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4,
 posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach,
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 potrafi dobrze zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości rytmicznych i pauz,
 samodzielnie układa rytmy złożone z w/w wartości rytmicznych oraz pauz w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych,
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą,
 zna podstawowe kroki prostych tańców i potrafi je prawidłowo wykonać,
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.

Ocena: dostateczna
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie pojęcie taktu, akcentu rytmicznego, jak również metrum,
 zna podstawowe wartości i grupy rytmiczne, tj. ćwierćnutę, ósemki, półnutę, całą nutę, półnutę z kropką, szesnastki oraz pauzy,
 zna podział wartości rytmicznych oraz rozumie związki i zależności między nimi,
 grupuje poznane wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki,
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 reaguje ruchem na akcenty metryczne oraz ich zmiany,
 rozpoznaje słuchowo w/w wartości rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz zapisać,
 realizuje poznane wartości rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4,
 realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne w różnym metrum,
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji,
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 prawidłowo stawia stopy w chodzeniu, bieganiu, podskokach i zeskoku.
 dość prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4,
 posiada w średnim stopniu koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach,
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 potrafi zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości rytmicznych i pauz,
 układa rytmy złożone z w/w wartości rytmicznych oraz pauz w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych,
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą,
 zna podstawowe kroki prostych tańców i potrafi je wykonać,
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
Ocena: dopuszczająca
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 rozumie pojęcie taktu, akcentu rytmicznego, jak również metrum,
 zna wybrane podstawowe wartości i grupy rytmiczne, tj. ćwierćnutę, ósemki, półnutę, całą nutę, półnutę z kropką, szesnastki oraz pauzy,
 zna podział wartości rytmicznych,
 grupuje poznane wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
 rozumie podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki,
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 reaguje ruchem na akcenty metryczne oraz ich zmiany,
 rozpoznaje słuchowo w/w wartości rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz zapisać,
 realizuje poznane wartości rytmiczne,
 interpretuje ruchem schematy rytmiczne w różnym metrum,
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji,
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 dość prawidłowo stawia stopy w chodzeniu, bieganiu, podskokach i zeskoku.
 prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4 w pozycji stojącej,
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 potrafi zapisać część schematu rytmicznego złożonego z poznanych wartości rytmicznych i pauz,
 stara się układać rytmy złożone z w/w wartości rytmicznych oraz pauz w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 posiada średnią orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych,
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą,
 zna podstawowe kroki prostych tańców i potrafi je prawidłowo wykonać,
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
2. Wymogi edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA dla klasy II/6
opracowanie  mgr Maria Bernaciak, mgr Ewa Kudełka

Ocena: bardzo dobra
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 •  zna i rozumie materiał klasy I,
 • zna wartości i grupy rytmiczne: ćwierćnutę z kropką i ósemkę, triolę ósemkową grupy szesnastkowe ( ) oraz pauzy (półnutową, całonutową i ósemkową);
 • zna podział wartości rytmicznych oraz rozumie związki i zależności między nimi;
 •  zna i rozumie pojęcia: takty proste i złożone, grupy szesnastkowe, ostinato rytmiczne, polirytmia, rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy, kanon;
 • grupuje wszystkie poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach 24, 34, 44, 54;
 • zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki;
 • zna formy budowy utworu muzycznego: AB, ABA;
 • zna charakterystyczne rytmy polki i poloneza.
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • rozpoznaje i realizuje podstawowe wartości rytmiczne znane z kl. I;
 • rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne; potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 •  realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4, 5;
 • realizuje i interpretuje ruchem schematy i grupy rytmiczne w poznanym metrum;
 • realizuje w grupie, jak również samodzielnie polirytmię 2-głosową – m.in. jako ostinato rytmiczne oraz wartości uzupełniające ćwierćnutowe i ósemkowe;
 • podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji.
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4, 5;
 • posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 • zwraca uwagę na estetykę ruchu.
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • potrafi bezbłędnie zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz;
 • samodzielnie układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach 24, 34, 44, 54.
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych;
 • wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 • zna podstawowe kroki tańców – polki, poloneza;
 • umiejętnie posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 • opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.

Ocena: dobra
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie materiał klasy I,
 zna wartości i grupy rytmiczne: ćwierćnutę z kropką i ósemkę, triolę ósemkową grupy szesnastkowe ( ) oraz pauzy (półnutową, całonutową i ósemkową);
 zna podział wartości rytmicznych oraz rozumie związki i zależności między nimi;
 zna i rozumie pojęcia: takty proste i złożone, grupy szesnastkowe, ostinato rytmiczne, polirytmia, rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy, kanon;
 grupuje wszystkie poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach 24, 34, 44, 54;
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki;
 zna formy budowy utworu muzycznego: AB, ABA;
 zna charakterystyczne rytmy polki i poloneza.
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 rozpoznaje i realizuje podstawowe wartości rytmiczne znane z kl. I;
 rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne; potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4, 5;
 realizuje i interpretuje ruchem schematy i grupy rytmiczne w poznanym metrum;
 realizuje w grupie, jak również samodzielnie polirytmię 2-głosową – m.in. jako ostinato rytmiczne oraz wartości uzupełniające ćwierćnutowe i ósemkowe;
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła
muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji.
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4, 5;
 posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 zwraca uwagę na estetykę ruchu.
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 potrafi bezbłędnie zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz;
 samodzielnie układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach 24, 34, 44, 54.
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych;
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 zna podstawowe kroki tańców – polki, poloneza;
 umiejętnie posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.

Ocena: dostateczna
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie materiał klasy I,
 zna wartości i grupy rytmiczne: ćwierćnutę z kropką i ósemkę, triolę ósemkową grupy szesnastkowe ( ) oraz pauzy (półnutową, całonutową i ósemkową);
 zna podział wartości rytmicznych;
 rozumie pojęcia: grupy szesnastkowe, ostinato rytmiczne, rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy, kanon;
 grupuje poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach 24, 34, 44;
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki;
 zna formy budowy utworu muzycznego: AB, ABA;
 rozpoznaje charakterystyczne rytmy polki i poloneza.
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 rozpoznaje i realizuje podstawowe wartości rytmiczne znane z kl. I;
 rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne; potrafi je zinterpretować ruchowo oraz zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4;
 realizuje i interpretuje ruchem schematy i grupy rytmiczne w poznanym metrum;
 realizuje w grupie polirytmię 2-głosową – m.in. jako ostinato rytmiczne oraz wartości uzupełniające ćwierćnutowe i ósemkowe;
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji.
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 dość prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4;
 posiada średnią koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 zwraca uwagę na estetykę ruchu.
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 potrafi zapisać schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz;
 układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach 24, 34, 44.
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 posiada dość dobrą orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych;
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 zna podstawowe kroki tańców – polki, poloneza;
 dość umiejętnie posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.

Ocena: dopuszczająca
Zakres wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości teoretyczne: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 zna i rozumie materiał klasy I,
 zna wartości i grupy rytmiczne: ćwierćnutę z kropką i ósemkę, triolę ósemkową grupy szesnastkowe ( ) oraz pauzy (półnutową, całonutową i ósemkową);
 zna podział wartości rytmicznych;
 rozumie pojęcia: grupy szesnastkowe, ostinato rytmiczne, rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy, kanon;
 grupuje poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach 24, 34, 44;
 zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. dynamiki, artykulacji, agogiki;
 zna formy budowy utworu muzycznego: AB, ABA;
 rozpoznaje charakterystyczne rytmy polki i poloneza.
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 rozpoznaje i realizuje podstawowe wartości rytmiczne znane z kl. I;
 rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne; potrafi je zinterpretować ruchowo oraz zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem na 2, 3, 4;
 realizuje i interpretuje ruchem schematy i grupy rytmiczne w poznanym metrum;
 podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji.
3. Ćwiczenia ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4;
 zwraca uwagę na estetykę ruchu.
4. Dyktanda rytmiczne: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 zapisuje schemat rytmiczny złożony z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz;
 układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach 24, 34, 44.
5. Tańce i interpretacje ruchowe: Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek i utworów muzycznych;
 wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 realizuje podstawowe kroki tańców – polki, poloneza;
 posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 opanował sposób gry na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.3. Wymogi edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA dla klasy III/6
opracowanie  mgr Maria Bernaciak, mgr Ewa Kudełka
 
 
Ocena: bardzo dobra 
Zakres wiadomości i umiejętności. 
 1. Wiadomości teoretyczne:
  Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 2. zna i rozumie pojęcia: synkopa, takty proste i złożone, podwójna szybkość i dwukrotne zwolnienie, polirytmia, polimetria, przedtakt, takty ósemkowe, rondo, wariacje;
 3. grupuje wszystkie poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych
  i ósemkowych;
 4. zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów
  dzieła muzycznego;
 5. zna budowę utworów muzycznych – rondo, wariacje;
 6. zna charakterystyczne rytmy wybranych polskich tańców narodowych: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka;
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe:
Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • wykonuje i prawidłowo zapisuje rytmy synkopowane,
 • rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 • realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem;
 • realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne oraz rożne ugrupowania rytmiczne
  w poznanym metrum;
 • realizuje i interpretuje ruchowo, w grupie oraz samodzielnie polirytmię i polimetrię
  2-głosową, ostinato rytmiczne, wartości uzupełniające, kanon, podwójną szybkość
  i dwukrotne zwolnienie tematów rytmicznych;
 • podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji;
 • potrafi przekształcać proste tematy rytmiczne z taktów ćwierćnutowych do ósemkowych i odwrotnie;
3. Ćwiczenia ruchowe:
Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4, 5 oraz w taktach ósemkowych;
 • posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 • dba o estetykę ruchu; 
 • Dyktanda rytmiczne:
  Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • wykazuje się umiejętnością zapisywania dyktand z wykorzystaniem poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w poznanym metrum;
 • samodzielnie układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych;
 • Tańce i interpretacje ruchowe:
  Uczeń samodzielnie lub z bardzo niewielką pomocą nauczyciela:
 • posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek
  i utworów muzycznych;
 • wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 • zna podstawowe kroki krakowiaka;
 • umiejętnie posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 • opanował grę na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
 
Ocena: dobra 
Zakres wiadomości i umiejętności. 
 1. Wiadomości teoretyczne:
  Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 2. zna i rozumie pojęcia: synkopa, takty proste i złożone, podwójna szybkość i dwukrotne zwolnienie, polirytmia, polimetria, przedtakt, takty ósemkowe, rondo, wariacje;
 3. grupuje wszystkie poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych
  i ósemkowych;
 4. zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów
  dzieła muzycznego;
 5. zna budowę utworów muzycznych – rondo, wariacje;
 6. zna charakterystyczne rytmy wybranych polskich tańców narodowych: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka;
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe:
Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 • wykonuje i prawidłowo zapisuje rytmy synkopowane,
 • rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz prawidłowo zapisać, zachowując właściwe odstępy;
 • realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem;
 • realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne oraz rożne ugrupowania rytmiczne
  w poznanym metrum;
 • realizuje i interpretuje ruchowo, w grupie oraz samodzielnie polirytmię i polimetrię
  2-głosową, ostinato rytmiczne, wartości uzupełniające, kanon, podwójną szybkość
  i dwukrotne zwolnienie tematów rytmicznych;
 • podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji;
 • potrafi przekształcać proste tematy rytmiczne z taktów ćwierćnutowych do ósemkowych i odwrotnie;
3. Ćwiczenia ruchowe:
Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 • prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4, 5 oraz w taktach ósemkowych;
 • posiada koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 • dba o estetykę ruchu;
4. Dyktanda rytmiczne:
Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 • wykazuje się umiejętnością zapisywania dyktand z wykorzystaniem poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w poznanym metrum;
 • samodzielnie układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych;
5. Tańce i interpretacje ruchowe:
Uczeń ze sporadyczną pomocą nauczyciela:
 • posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek
  i utworów muzycznych;
 • wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 • zna podstawowe kroki krakowiaka;         
 • umiejętnie posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 • opanował grę na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
 
Ocena: dostateczna 
Zakres wiadomości i umiejętności. 
 1. Wiadomości teoretyczne:
  Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 2. rozumie pojęcia: synkopa, podwójna szybkość i dwukrotne zwolnienie, polimetria, przedtakt, takty ósemkowe, rondo, wariacje;
 3. grupuje poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych;
 4. zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów
  dzieła muzycznego;
 5. rozpoznaje budowę utworów muzycznych – rondo, wariacje;
 6. rozpoznaje charakterystyczne rytmy wybranych polskich tańców narodowych: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka;
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe:
Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 • wykonuje i zapisuje rytmy synkopowane,
 • rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne, potrafi je zinterpretować ruchowo oraz zapisać;
 • realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne z taktowaniem;
 • realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne w poznanym metrum;
 • realizuje i interpretuje ruchowo, w grupie polirytmię i polimetrię
  2-głosową, ostinato rytmiczne, wartości uzupełniające, kanon;
 • podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji;
 • przekształca proste tematy rytmiczne z taktów ósemkowych do ćwierćnutowych;
3. Ćwiczenia ruchowe:
Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 • prawidłowo prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4 oraz w takcie 68;
 • posiada średnią koordynację ruchu rąk i nóg w realizacji rytmu z taktowaniem w poznanych taktach;
 • dba o estetykę ruchu;
4. Dyktanda rytmiczne:
Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 • wykazuje się umiejętnością zapisywania dyktand z wykorzystaniem poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w poznanym metrum;
 • układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych;
5. Tańce i interpretacje ruchowe:
Uczeń w średnim stopniu, z pomocą nauczyciela:
 • posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek
  i utworów muzycznych;
 • wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 • realizuje podstawowe kroki krakowiaka;  
 • posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 • opanował grę na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
 
Ocena: dopuszczająca 
Zakres wiadomości i umiejętności.
 1. Wiadomości teoretyczne:
  Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 2. rozumie pojęcia: synkopa, przedtakt, takty ósemkowe, rondo, wariacje;
 3. grupuje poznane wartości i grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych;
 4. zna podstawowe pojęcia i oznaczenie dotyczące podstawowych elementów
  dzieła muzycznego;
 5. rozpoznaje budowę utworów muzycznych – rondo, wariacje;
 6. rozpoznaje charakterystyczne rytmy wybranych polskich tańców narodowych: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka;
2. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe:
Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 • wykonuje i zapisuje rytmy synkopowane,
 • rozpoznaje słuchowo poznane wartości i grupy rytmiczne;
 • realizuje poznane wartości i grupy rytmiczne;
 • realizuje i interpretuje ruchem schematy rytmiczne w poznanym metrum;
 • podporządkowuje ruch słyszanej muzyce w zakresie podstawowych elementów dzieła muzycznego, tj. kierunku linii melodycznej, tempa, dynamiki i artykulacji;
3. Ćwiczenia ruchowe:
Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 • prowadzi ręce w taktowaniu na 2, 3, 4 oraz w takcie 68 w pozycji stojącej;
 • dba o estetykę ruchu; 
4. Dyktanda rytmiczne:
Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 • układa rytmy złożone z poznanych wartości i grup rytmicznych oraz pauz w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych;
5. Tańce i interpretacje ruchowe:
Uczeń w niewielkim stopniu, z dużą pomocą nauczyciela:
 • posiada orientację ruchowo-przestrzenną w interpretacjach ruchowych piosenek
  i utworów muzycznych;
 • wykazuje się ekspresją ruchową i inwencją twórczą;
 • realizuje podstawowe kroki krakowiaka;  
 • posługuje się rekwizytami w interpretacjach ruchowych muzyki;
 • opanował grę na wybranych instrumentach perkusyjnych z zakresu instrumentarium Orffa.
  
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach