Państwowa Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
ODWOŁANE  ZAJĘCIA

 
więcej
SPRAWY  BIEŻĄCE
więcej
SPOTKANIA Z RODZICAMI
więcej
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
więcej
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą 
w PSM I st.  w Tarnowskich Górach rok szkolny 2018/2019
więcej
więcej
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU

Chcesz grać i śpiewać? Przyjdź do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach
ogłasza zapisy na rok szkolny 2019/2020
dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki muzyki w tutejszej szkole.

 

Uczymy gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji.

Nauka w tutejszej szkole odbywa się w dwóch cyklach:

I cykl nauczania trwa 6 lat
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat w wieku 7 - 9  lat.

II cykl nauczania trwa 4 lata
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat w wieku  10 -16 lat.

Zajęcia w Szkole odbywają się w godzinach popołudniowych.

Rodzice i opiekunowie dzieci chętnych do podjęcia nauki mogą zgłaszać się wraz z dziećmi do działającej

na terenie szkoły Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej, która udziela szczegółowych informacji i porad.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu ustalenia terminu badania (prosimy o kontakt od 1 marca 2019 r.)

W tym roku komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna będzie działała w dniach 13 maja 2019 r. (poniedziałek), 17 maja 2019 r. (piątek) oraz 23 maja br. (czwartek).

Adres szkoły:              Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

                                   ul. 9 Maja 1

                                   42 – 600 Tarnowskie Góry

                                   /naprzeciwko dworca/

                                   Tel. 032/285-43-24, 032/285-34-15

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze Szkołą lub na naszą stronę internetową:  www.psmtg.pl


Informacja o warunkach nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. dla rodziców i uczniów klas pierwszych

 Skład kadry kierowniczej:

                mgr Grzegorz Waloszczyk    dyrektor szkoły

                mgr Barbara Wendrowska    wicedyrektor szkoły

                mgr Elżbieta Miodek             kierownik sekcji instrumentów klawiszowych

                mgr Iwona Drozdowska        kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

                mgr Zenon Siwy                   kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji


Czas trwania obowiązkowych zajęć w PSM opisany jest szczegółowo w Statucie szkoły

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW 

DO NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.
 
W TARNOWSKICH GÓRACH
  
§ 1.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych

 1. W szkole prowadzi się naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie i perkusji.
 2. Nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.
 
§ 2.
Cykl sześcioletni.
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 9 lat.
Cykl czteroletni.
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 
§ 3.
1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów starających się o przyjęcie obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia w szkole. Rokrocznie ustala się godziny punktów konsultacyjnych, do których zainteresowani mogą się zgłaszać po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły pod nr tel. 32/285-43-24.

2. Rokrocznie w miesiącu kwietniu i maju w wyznaczonym terminie przez dyrektora szkoły, wszyscy nauczyciele uczestniczą w rekrutacji wstępnej w okolicznych przedszkolach  i szkołach celem wytypowania dzieci uzdolnionych muzycznie. Rodzice tych dzieci są informowani o zakwalifikowaniu swojego dziecka do badania przydatności  do kształcenia muzycznego w szkole wraz z terminem badania.

 § 4.
1. Rodzice / opiekunowie prawni / ubiegający się o przyjęcie swych dzieci do szkoły muzycznej wypełniają podanie, wpisując w nim dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia kandydata, nr PESEL, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego rodziców /opiekunów prawnych /dziecka oraz informację czy dziecko w bieżącym roku szkolnym od września uczęszczać będzie do przedszkola czy szkoły i do której klasy oraz adres e-mailowy.
2. Podanie, o którym mowa w pkt. 1 wypełniają rodzice ( opiekunowie prawni ) w dniu badania uzdolnień dzieci i przekazują badającej dziecko komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
3. Opinię lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na danym instrumencie przedkładają wszyscy nowoprzyjęci uczniowie w terminie do końca lipca danego roku. Brak takiej opinii może skutkować skreśleniem z listy uczniów przyjętych.
  
§ 5.
Kwalifikacja kandydatów do szkoły  odbywa się na podstawie badania przydatności do nauki gry na danym instrumencie muzycznym.
 1. Badania przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 01 marca do najbliższego piątku po 20 czerwca przoprzedającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Datę badania przydatności rokrocznie ustala dyrektor szkoły.
 2. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzania badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzania poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły /ekspozycja banera na budynku szkoły, zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły, rozwieszenie plakatów na terenie szkoły i okolicznych placówkach oświatowych oraz zorganizowanie dnia otwartego w szkole/.
 3. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki przeprowadzania badania przydatności, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w naszej placówce.
 4. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, oraz zastępców.
 5. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy: podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia badania przydatności.
 6. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do 05 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne
 § 6.
 1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 2. Badanie przydatności polega na zaprezentowaniu dziecku przez komisję zadań - „zagadek muzycznych”, podczas których komisja obserwuje jak dziecko radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami określając: umiejętności śpiewania, jakość słuchu muzycznego, poczucie rytmu, pamięci muzycznej.
 3. Odpowiedzi dziecka są oceniane punktami. Suma zdobytych przez dziecko punktów odpowiada określonej ocenie. Maksymalna ilość punktów to 27, najniższa 0 pkt.
 4. Skala punktów i odpowiadających im ocen przedstawia się następująco:  
Skala punktów                       ocena:
27 – 25                                   celująca
24 – 21                                   bardzo dobra
20 – 18                                   dobra
17 – 14                                   dostateczna
13 – 11                                   dopuszczająca
10 – 0                                    niedostateczna

     5. W badaniu przydatności dziecka stosuje się również opisową ocenę predyspozycji dziecka do nauki gry na określonym
         instrumencie. Ocena ta opisuje zachowanie dziecka podczas badania (stopień skupienia uwagi, szybkość odpowiedzi,
         pewność siebie, opanowanie, komunikatywność, inne charakterystyczne cechy zachowań ) oraz fizyczną budowę ciała
         potrzebną do gry na określonym instrumencie (dziecko duże lub drobne, budowa ręki, prawidłowy zgryz, stan uzębienia
         – ważny przy grze na instrumentach dętych).
    6.  Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi:         
               - uzyskana przez dziecko ocena z realizacji zadań, które prezentowała mu komisja, przy czym minimalna
                 ocena kwalifikująca dziecko do przyjęcia, to ocena dobra odpowiadająca co najmniej 18,0 pkt.
                 - pozytywna ocena opisowa predyspozycji dziecka do nauki gry na wybranym instrumencie,
                 - ilość wolnych miejsc na określony instrument i limit ilości uczniów w danym cyklu kształcenia
     7.   W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący jest większa niż liczba miejsc,
          dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem następujących kryteriów:
                        a) najwyższa punktacja,
                        b) warunki fizyczne potrzebne do nauki gry na danym instrumencie,
                        c) możliwości organizacyjne szkoły ( liczba miejsc na dany instrument )
     8.   W przypadku braku miejsc na wybrany przez dziecko instrument, komisja lub zespół kwalifikacyjny może zaproponować
           kandydatowi inny instrument, za wiedzą i zgodą rodziców.
§ 7.
 
Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów,
którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
 1. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia, do szkoły oraz listę kandydatów nie zakwalifikowanych które przedkłada się Dyrektorowi Szkoły.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole.
§ 8.
 1. Kandydat przyjęty do szkoły powinien zgłosić się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 10.09. Nieusprawiedliwiona nieobecność po tym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczniów i przyjęciem do szkoły kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
§ 9.
 
W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się do klasy wyższej niż pierwsza.
 1. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny który ma sprawdzić predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadający programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna lub komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje egzamin z instrumentu ( kandydat prezentuje przygotowane utwory )oraz egzamin ustny z kształcenia słuchu odpowiadający programowi klasy, do której na być kandydat przyjęty.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół z oceną predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazuje się go dyrektorowi szkoły.
 5. Na podstawie protokołu dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 6. Protokół o którym mowa w ust. 4 jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.
 7. Termin egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły wyznaczony jest przez dyrektora szkoły, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 § 10.
1.  W przypadkach uzasadnionych ( np.  w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia ) uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
2. Dopuszcza się przechodzenie ucznia z jednej szkoły do innej.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się przepisy § 8.
 
 § 11.
Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa  w § 9 i 10, uczeń uzupełnia na warunkach, ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane  zajęcia edukacyjne.

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Rade Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach w dniu 17.04.2019 r. i wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/2018/2019.

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych
oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.
 

 

 

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach