Państwowa Szkoła Muzyczna im.J.I.Paderewskiego w Tarnowskich Górach
Login hasło

wyszukiwarka
przeszukuj też archiwum

Patron szkoły :
Ignacy Jan Paderewski
więcej
więcej
Kalendarz
roku szkolnego 2018/19


03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego       
24 - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
11. - 22.02.2019 r.  - ferie zimowe
18 -23.04.2019 r.  - wiosenna przerwa świąteczna       
21.06.2019 r.  - zakończenie zajęć dydaktycznych 

Dni wolne ustawowo:
01.11.2018 r. - Święto Wszystkich Świętych (czwartek)
01.01.2019 r. - Nowy Rok (wtorek)
01.05.2019 r. - Święto Pracy (środa)
03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3. Maja (piątek)
20.06.2018 r. - Boże Ciało (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez dyrektora szkoły:


15.10.2018 – poniedziałek – KONCERT Z OKAZJI DEN
02.11.2018 – piątek
29.04.2019 -  poniedziałek
30.04.2019 ( wtorek )–
do odpracowania 27.10.2018 (sobota )

02.05.2019 – czwartek
13.05.2019 – poniedziałek – REKRUTACJA
31.05.2019 – piątek – FESTYN

 
Posłuchaj wykonań utworów uczniów i absolwentów naszej szkoły.
więcej
Zapraszamy
na nasz profil
na FACEBOOKU
PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW
przez kadrę kierowniczą w PSM I st.  
w Tarnowskich Górach 
  rok szkolny 2017/2018
 • Grzegorz Waloszczyk
  dyrektor szkoły
  Piątek 17,00 - 17,45       
 • Barbara Wendrowska
  wicedyrektor
  Piątek 15,45 - 16,30
 • Iwona Drozdowska
  kier.sekcji smyczkowekj i gitary
  Czwartek 17,15 - 18,00
 • Elżbieta Miodek
  kier. sekcji klawiszowej
  Poniedziałek 16,45 -  17,30
 • Zenon Siwy
  kier. sekcji inst. dętych i perkusji
  Poniedziałek 18,25 - 19,10

Chcesz grać i śpiewać? Przyjdź do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach
oraz Społeczne Ognisko Artystyczne ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019
dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki muzyki w tutejszej szkole.

 


Uczymy gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

I cykl nauczania trwa 6 lat
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat w wieku 6- 8  lat.

 

II cykl nauczania trwa 4 lata
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat w wieku  9 -16 lat.

 

Zajęcia w Szkole odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Rodzice i opiekunowie dzieci chętnych do podjęcia nauki mogą zgłaszać się wraz z dziećmi do działającej
na terenie szkoły Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej, która udziela szczegółowych informacji i porad.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu ustalenia terminu badania.

W tym roku komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna będzie działała w dniu 14 maja 2018 r. (poniedziałek)

 

Adres szkoły:              Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

                                   ul. 9 Maja 1

                                   42 – 600 Tarnowskie Góry

                                   /naprzeciwko dworca/

                                   Tel. 032/285-43-24, 032/285-34-15

 

 

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze Szkołą lub na naszą stronę internetową:  www.psmtg.pl

 

  Informacja o warunkach nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
dla rodziców i uczniów klas pierwszych

 

Skład kadry kierowniczej:

                mgr Grzegorz Waloszczyk    dyrektor szkoły

                mgr Barbara Wendrowska    wicedyrektor szkoły

                mgr Elżbieta Miodek             kierownik sekcji instrumentów klawiszowych

                mgr Iwona Drozdowska        kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

                mgr Zenon Siwy                   kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

 

Uczniowie ze względu na wiek przyjęci są na 6-letni lub 4-letni cykl nauczania.

 

Obowiązkowe zajęcia w cyklu 6-letnim:

1.       instrument główny – 1 1/3 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 30 minut)

2.       kształcenie słuchu – 1,0 godzin dydaktyczna tygodniowo (1 x 45 minut)

3.       rytmika – 1,0 godzina dydaktyczna tygodniowo (1 x po 45 minut)

4.       audycje muzyczne w klasach IV - VI  - 1,0 godzina dydaktyczna tygodniowo (1x 45 minut)

5.      chór klasy IV - 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

6.      chór szkolny w klasach V- VI -  2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x 45  po minut)

7.     fortepian dodatkowy w klasach V - VI (dla wszystkich uczniów klas instrumentalnych oprócz fortepianu) - 0,30 minut

8.    zajęcia z akompaniatorem w klasach II - VI - 0,15 minut (dla wszystkich uczniów klas instrumentalnych oprócz fortepianu i  akoredeonu)

Obowiązkowe zajęcia w cyklu 4-letnim:

1.       instrument główny – 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

2.       kształcenie słuchu – 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

3.       audycje muzyczne w klasach II - IV  - 1,0 godzina dydaktyczna tygodniowo (1x 45 minut)

4.       chór klasy II  – 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

5.      chór szkolny w klasach III - IV -  2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x 45 po minut)

6.     fortepian dodatkowy w klasach III - IV (dla wszystkich uczniów klas instrumentalnych oprócz fortepianu) - 0,30 minut

7.    zajęcia z akompaniatorem w klasach II - IV - 0,15 minut (dla wszystkich uczniów klas instrumentalnych oprócz fortepianu i  akoredeonu)1) Kontakty z rodzicami – odbywać się będą drogą mailową – prosimy, aby rodzice, którzy nie podali takiej formy kontaktu, dopełnili tej czynności podczas wakacji.

2) Terminarz zebrań rodziców – połączone z prezentacją poszczególnych sekcji i spotkaniem integracyjnym nauczycieli i rodziców – podany zostanie we wrześniu.

3) W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w książki i nuty. Czynna trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Dokładne godziny podane zostaną we wrześniu. Szkoła wypożycza uczniom na rewers instrumenty – po wcześniejszym dokonaniu opłaty (akordeony, skrzypce, wiolonczele, gitary, instrumenty dęte). Opłata za wypożyczenie wynosi 140 zł. za rok szkolny – pobierana w dwóch ratach
po 70 zł. Dokładne godziny, w których czynny będzie magazyn instrumentów podane zostaną we wrześniu.

4) Podręcznikami do gry na instrumentach w klasach I/6 i I/4 są nuty, których tytuły będą podane do zakupu lub wypożyczenia w bibliotece szkolnej na pierwszych lekcjach przez nauczyciela prowadzącego.

Podręczniki do kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I/6 i I/4 będą do zakupu w bibliotece szkolnej we wrześniu.

 

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW
 
DO NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.
 
W TARNOWSKICH GÓRACH
 
 
 
§ 1.
 

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych
 2. W szkole prowadzi się naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie i perkusji.
 3. Nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.
 
§ 2.
 
 1. Cykl sześcioletni.
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 8 lat.
Cykl czteroletni.
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 
§ 3.
 
 1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów starających się o przyjęcie obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia w szkole. Rokrocznie ustala się godziny punktów konsultacyjnych, do których zainteresowani mogą się zgłaszać po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły pod nr tel. 32/285-43-24
 2. Rokrocznie w miesiącu marcu i kwietniu w wyznaczonym terminie wszyscy nauczyciele szkoły uczestniczą w rekrutacji wstępnej w okolicznych przedszkolach
i szkołach celem wytypowania dzieci uzdolnionych muzycznie. Rodzice tych dzieci
są informowani o zakwalifikowaniu swojego dziecka do badania przydatności  dokształcenia muzycznego w szkole wraz z terminem badania.
 
§ 4.
 
 1. Rodzice / opiekunowie prawni / ubiegający się o przyjęcie swych dzieci do szkoły muzycznej wypełniają podanie wpisując w nim dane kandydata: data i miejsce urodzenia kandydata, nr PESEL, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego rodziców /opiekunów prawnych /dziecka oraz informację czy dziecko w bieżącym roku szkolnym od września uczęszczać będzie do przedszkola czy szkoły i do której klasy.
 2. Podanie, o którym mowa w pkt. 1 wypełniają rodzice ( opiekunowie prawni ) najpóźniej w dniu badania uzdolnień dzieci i przekazują badającej dziecko komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 3. Ustalony przez dyrektora szkoły termin składania wniosku powinien być wyznaczony w okresie od dnia 01. lutego do 29 czerwca roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 4. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat rodzice / opiekunowie prawni / podejmują decyzję o wcześniejszym podjęciu rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej zobowiązani są dostarczyć opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 5. Opinię lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na danym instrumencie przedkładają wszyscy nowoprzyjęci uczniowie w terminie do końca lipca danego roku. Brak takiej opinii może skutkować skreśleniem z listy uczniów przyjętych.
 
§ 5.
 
 1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły  odbywa się na podstawie badania przydatności do nauki gry na danym instrumencie muzycznym.
 2. Badania przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 01 marca
do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Datę badania przydatności rokrocznie ustala Dyrektor Szkoły.
 1. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzania badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzania poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły
/ ekspozycja banera na budynku szkoły, zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły, rozwieszenie plakatów na terenie szkoły i okolicznych placówkach oświatowych oraz zorganizowanie dnia otwartego w szkole /
 1. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki przeprowadzania badania przydatności, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w naszej placówce.
 2. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, oraz zastępców, którzy są kierownikami sekcji instrumentalnych.
 3. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy: podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia badania przydatności.
 4. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły w terminie do 05 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne
 5. W przypadkach uzasadnionych dużą liczbą kandydatów do badań przewodniczący komisji może powołać spośród nauczycieli zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 
 
 
§ 6.
 
 1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 2. Badanie przydatności polega na zaprezentowaniu dziecku przez komisję ( zadań „zagadek muzycznych”). Komisja obserwuje jak dziecko radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami określając:  umiejętności śpiewania, jakość słuchu muzycznego, poczucie rytmu, pamięci muzycznej.
 3. Odpowiedzi dziecka są oceniane punktami. Suma zdobytych przez dziecko punktów odpowiada określonej ocenie. Maksymalna ilość punktów to 27, najniższa 0 pkt.
 4. Skala punktów i odpowiadających im ocen przedstawia się następująco:
 
 
Skala punktów                       ocena:
 
27 – 25                                   celująca,
24 – 21                                   bardzo dobra
20 – 18                                   dobra
17 – 14                                   dostateczna
13 – 11                                   dopuszczająca
10 – 0                                     niedostateczna
 1. W badaniu przydatności dziecka stosuje się również opisową ocenę predyspozycji dziecka do nauki gry na określonym instrumencie. Ocena ta opisuje zachowanie dziecka podczas badania ( stopień skupienia uwagi, szybkość odpowiedzi, pewność siebie, opanowanie, komunikatywność, inne charakterystyczne cechy zachowań ) oraz fizyczną budowę ciała potrzebną do gry na określonym instrumencie ( dziecko duże lub drobne, budowa ręki, prawidłowy zgryz, stan uzębienia – ważny przy grze na instrumentach dętych ).
 2. Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi:
                  - uzyskana przez dziecko ocena z realizacji zadań, które prezentowała mu komisja
                    (§ 6.pkt. 2, 3, 4 ) przy czym minimalna ocena kwalifikująca dziecko do przyjęcia,
                    to ocena dobra odpowiadająca co najmniej 18 pkt.
                 - pozytywna ocena opisowa predyspozycji dziecka do nauki gry na wybranym
                    instrumencie,
                 - ilość wolnych miejsc na określony instrument i limit ilości uczniów w danym
                    cyklu kształcenia
     7.  W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący jest
          większa niż liczba miejsc Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły
          z uwzględnieniem następujących kryteriów:
                        a) najwyższa punktacja,
                        b) warunki fizyczne potrzebne do nauki gry na danym instrumencie,
                        c) możliwości organizacyjne szkoły ( liczba miejsc na dany instrument )
                        d) w przypadku braku miejsc na wybrany przez dziecko instrument, komisja
    lub zespół kwalifikacyjny może zaproponować kandydatowi inny
    instrument, za wiedzą i zgodą rodziców.
 1. Kandydat przyjęty do szkoły powinien zgłosić się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 10.09.Nieusprawiedliwiona nieobecność po tym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczniów i przyjęciem do szkoły kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
 
 
 
§ 7.
 
 1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny który ma sprawdzić predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadający programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna lub komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 4. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje egzamin z instrumentu ( kandydat prezentuje przygotowane utwory )oraz egzamin ustny z kształcenia słuchu odpowiadający programowi klasy, do której na być kandydat przyjęty.
 5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół z oceną predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazuje się go Dyrektorowi Szkoły.
 6. Na podstawie protokołu Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 7. Protokół o którym mowa w ust. 4 jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.
 8. Termin egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż I lub semestr wyższy niż I wyznaczony jest przez dyrektora szkoły w okresie przeprowadzania badania przydatności w szkole.
 
§ 8.
 
 1. W przypadkach uzasadnionych ( np.  w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia ) uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 2. Dopuszcza się przechodzenie ucznia z jednej szkoły do innej.
W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się przepisy § 7.
 
 
§ 9.
 
Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa
     w § 7.i 8, uczeń uzupełnia na warunkach, ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane
     zajęcia edukacyjne.
 
§ 10.
 
 1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
 2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia, do szkoły oraz listę kandydatów nie zakwalifikowanych które przedkłada się Dyrektorowi Szkoły.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole.
 
 
 
§ 11
 
 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikacyjnego § 10 ust.2.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia 05 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Termin ogłoszenia listy podaje się do wiadomości rodziców ( opiekunów prawnych ) w dniu prowadzenia badań przydatności kandydatów.

 
§ 12.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 6. i 7 . Różnice programowe uczeń realizuje według zasad zawartych w § 9.
 
 
 
 
Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Rade Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach w dniu 31.03.2015r. i wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 8/2014/2015 – jako odrębny dokument.
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.
( Dz. U. z 2014r. poz. 686 )

 

 

Copyright © PSM w Tarnowskich Górach